استقرار ISMS

شبکه علمی غرب آسیا در حوزه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استانداردهای ردیف 27000 و سند افتا و بر اساس چرخه PDCA خدمات آموزشی و ارشاد  و نظارت ارائه می نماید و به منظور استقرار سيستم در کليه فازها همراه علمی مراکز مجری طرح ISMS می باشد.