افتتاح مراکز آموزش شبکه علمي

به همت مديران دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي ، مجتمع دانش پژوهان و شرکت منظومه شرق،اولين و دومين مرکز آموزش هاي کاربردي فناوري اطلاعات شبکه علمي غرب آسيا و دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي افتتاح شد. از اين پس کليه دوره هاي آموزشي کاربردي فناوري اطلاعات براي ساکنين شمال شهر تهران در مجتمع دانش پژوهان دانشگاه شهيد بهشتي و براي ساکنين مرکز و جنوب در مرکز آموزش منظومه شرق برگزار مي گردد.

در اين مراکز بيش از 140 عنوان دوره آموزشي کاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات برگزار مي گردد.

ضمناً امکان اقامت مديران و کارشاسان شرکت کننده در دوره هاي آموزشي در مهمانسراي دانشگاه شهيد بهشتي وجود دارد.