امنیت در سنهاب

مجری پروژه بررسی میزان انحراف معیار از اصول مهندسی امنیت نرم افزار در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) و راه کارهای ارتقای ضریب اطمینان و اعتماد به این سامانه در کلیه سرورهای متعلق به بیمه مرکزی ج.ا.ا در سال ١٣٩٦