امنیت پایگاه داده و اطلاعات

امنیت پایگاه داده فرآیند حفاظت از داده های سازمان در برابر دسترسی و استفاده غیر مجاز، افشاگری، تخریب و یا تغییر می باشد. مدیریت امنیت داده زیر مجموعه ای از مدیریت تکنولوژی اطلاعات می باشد که خود نیز شامل زمینه های مختلفی می باشد. امیـنت پایگاه های داده و به طبع امنیت داده های سازمان در واقع اصـلی ترین چالـش مدیـران عـامـل و مسـئولان IT ســازمـان می باشد.

امروزه گسترش استفاده از سیستم های کامپیوتری، سایت های اینترنتی و برنامه های کاربردی موجب گردیده که مباحث مربوط به امنیت پایگاه داده دارای اهمیت بسیار بالایی باشد و در نتیجه با توجه به نقش اطلاعات به عنوان کالای با ارزش در تجارت امروز، لزوم حفاظت صحیح از آن ضروری تر به نظر می رسد. بـرای رسیـدن بـه ایـن هدف هر سازمــان بسـته بـه ارزش داده هـای خـود، نیـازمند پیاده سازی یـک سیاست کلی جهت مدیریت امنیت داده ها می باشد.

امنیت اطلاعات تهدیدی بزرگ برای سازمانها

به عنوان یک مدیرعامل، مدیر فناوری اطلاعات و یا راهبر پایگاه داده ، به چه میزان از امنیت اطلاعات سازمان خود اطمینان داریـد ؟ – آیـا مـنـابع اطـلاعـاتی ( پـایگـاه هـای داده ) سازمـان خـود را به خوبی می شناسید ؟ آیا دسترسی و استفاده از این اطلاعات به خوبی کنترل می شود؟ آیا تا به حال به این موضوع اندیشیده اید که در صورت افشای اطلاعات حساس موجود در پایگاه های داده شرکت شما چه اتفاقی رخ می دهد؟

باید به این نکته توجه داشته باشید که در بسیاری از موارد هزینه افشای اطلاعات و داده ها جبران ناپذیر است و در بسیاری موارد دیگر سازمان را متحمل ضرر های بسیاری می کند.

از آنجایی که مسائل امنیتی اغلب به سادگی دیگر بخشهای فن آوری اطلاعات، توجیه اقتصادی قابل لمس ندارند، بنابراین این امر در بسیاری از موارد ( به طور عام در کشور ما) مورد توجه مدیران ارشد سازمان قرار گرفته نمی شود.

بحث امنیت اطلاعات و به طور خاص مدیریت امنیت پایگاه های داده نیازمند مهارتهای خاص همچون راهبری امنیت پایگاه داده می باشد. متاسفانه به دلیل گستردگی دانش های فوق و عدم اولویت امنیت در سایر فعالیتهای فناوری، این بحث از نظر مدیران فناوری اطلاعات و راهبران پایگاه داده به میزان لازم مورد توجه قرار گرفته نمی شود.

این موضوع، کلیه فعالیتهای تجاری سازمان را همیشه با یک ریسک بزرگ روبرو می سازد.

مفاهیم اصلی امنیت اطلاعات

امنیت داده ها به چهار مفهوم کلی قابل تقسیم است :

محرمانگی(Confidentially)

تمامیت (Integrity)

اعتبار و سندیت(Authenticity)

دسترس پذیری (Availability)

محرمانگی(Confidentially)

محرمانگی اطلاعات یعنی حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسی و استفاده غیر مجاز . داده های محرمانه تنها توسط افراد مجاز قابل دسترسی می باشند.

تمامیت (Integrity)

در بحث امنیت اطلاعات، تمامیت به این معناست که داده ها نمی توانند توسط افراد غیر مجاز ساخته، تغییر و یا حذف گردند. تمامیت ، همچنین یکپارچگی داده ها که در بخشهای مختلف پایگاه داده ذخیره شده اند را تحت الشعاع قرار می دهد.

 اعتبار و سندیت(Authenticity)

 اعتبار و سندیت دلالت بر موثق بودن داده ها و نیز اصل بودن آنها دارد. به طریقی که اطمینان حاصل شود داده ها کپی یا جعلی نیستند.

 دسترس پذیری(Availability)

دسترس پذیری به این معنی می باشد که داده ها، پایگاه های داده و سیستمهای حفاظت امنیت، در زمان نیاز به اطلاعات در دسترس باشند.

جهت آگاهی بيشتر و کسب اطلاعات تخصصی مرتبط می توانيد به بخش مقالات مراجعه کنيد