اولين كارگاه آموزشي درجه سه مقابله با هك وجاسوسی الکترونیک

اولين كارگاه سه روزه درجه 3 آشنايي با هك و مقابله با آن كه در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه مورخ يازدهم، دوازدهم، سيزدهم آذر در شبکه علمی غرب اسیا برگزار گرديد.

اين كارگاه سه روزه توسط مهندس مافي تدريس گرديد.