اولين كارگاه سه روزه درجه دو مقابله با هك و جاسوسی الکترونیک

اولين كارگاه آموزشي درجه سه هك ومقابله با آن در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه مورخ دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم اسفند  در شبکه علمی غرب اسیا برگزار گرديد.

اين كارگاه سه روزه كه با حضور برخي مديران و كارشناسان بخش هاي خصوصي و دولتي برگزار گرديد، توسط مدرس جناب آقاي مهندس محمد مافي تدريس گرديد.