برنامه نویسی امن

یکی از راه های جلوگیری از نفوذ هکر ها و جاسوسان الکترونیکی به سامانه ها، استفاده از دستورالعمل های مهندسی امنیت نرم افزار است.

شبکه علمی غرب آسیا در حوزه Mysql، PHP ، Oracle، J2EE و .Net امکان همکاری با سازمان ها جهت تولید نرم افزار امن با رعایت اصول مهندسی امنیت نرم افزار را دارد.