برگزاري کارگاه امنيت اطلاعات

کارگاه آموزش سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) توسط شبکه علمي غرب آسيا برگزار گرديد.

در اين دوره آموزشي که در اوايل شهريورماه سال جاري برگزار شد تعدادي از مديران و کارشناسان بخش هاي دولتي و خصوصي با نحوه تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات آشنا شدند.

طول اين دوره 20 ساعت و کلاس هاي آن 4 ساعته برگزار گرديد. اين کارگاه توسط آقاي حيدرعلي کورنگي مدير عامل شبکه علمي غرب آسيا تدريس گرديد.