برگزاری اولین کارگاه آموزشی

در آبان ماه 1388 اولين کارگاه آموزشی يک روزه آشنايي با Expansion Portal PHP Edition در مرکز آموزش شبکه علمي غرب آسيا برگزار شد.

 شرکت کنندگان در اين دوره يک روزه با نحوه مديريت اين نرم افزار کاربردی و کار برپسند آشنا شدند.

اين کارگاه توسط خانم زهرا تقی زاده تدريس گردید