برگزاری دوره آشنایی با تهدیدات در فضای سایبری در صنعت آب و برق

در تاریخ 1391/12/1 شنبه در محل شرکت شبکه علمی غرب آسيا دوره يک روزه آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبر و سيستم مديريت امنيت اطلاعات در نیروگاهها برای با حضور برخی از کارشناسان شرکت سهامی برق منطقه ای تهران برگزار گردید.

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.