برگزاری دوره آشنایی با تهدیدات فضای سایبر در صنعت آب و برق شرکت برق سمنان

با همکاری شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان و مرکز آموزش تحقیقات صنعتی دوره آشنایی با تهدیدات فضای سایبر در صنعت آب و برق مورخ 9 و 10 تیر ماه 1392 در محل شرکت سمنان برگزار گردید .

این دوره دو روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.