برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آخرین تهدیدات فضای سایبر در آبفا منطقه 3

وره یک روزه آشنایی با آخرین تهدیدات فضای سایبر در صنعت آب و برق شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران در محل شرکت مورخ 28/7/1392 ويژه 84 نفر از کارشنان و مدیران محترم آن مجموعه برگزار گردید.

این دوره یک روزه توسط  آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.