برگزاری دوره امنیت اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 به همت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه دوره آشنایی با ISMS مورخ 16 و 17 شهریور  با حضور برخی از کارشناسان و مدیران آن دانشگاه محترم در محل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشانن برگزار گردید .

 این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.