برگزاری دوره عمومی امنيت اطلاعات در شرکت برق منطقه ای غرب

 از تاریخ 1391/11/29تا 1391/11/30دوره دو روزه آموزش عمومی امنيت اطلاعات تحت عنوان آشنایی با آخرین تهدیدات سایبری صنعت آب و برق  ويژه کارکنان شرکت برق منطقه ای غرب برگزار گردید ، با حضور  کارشناسان آن شرکت  محترم در این دوره که توسط حیدر علی کورنگی تدریس گردید  با اصول و مبانی امنيت اطلاعات به ويژه در حوزه صنعت آب  و برق آشنا شدند.

شبکه علمی غرب آسیا از زحمات بی شائبه مديران و کارشناسان آموزش آن شرکت که در برگزاری این دوره دو روزه تلاش وافر نمودند قدردانی می نماید.