برگزاری دوره پیاده سازی ISMS شرکت پخش فرآورده های نفتی قم.

به همت شرکت ملي پخش فرآورده های نفتی منطقه قم دوره پياده سازی سيستم ISMS مورخ 10 ، 17، 24 و 31 اردیبهشت 1392 در محل شرکت ملي پخش فرآورده های نفتی منطقه قم برگزار گردید .

این دوره چهار روزه توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.