برگزاری همایش يک روزه جرایم رایانه ای در فضای سایبری دانشگاه پیام نور استان مرکزی

به همت دانشگاه پيام نور استان مرکزی سمينار يک روزه جرایم رایانه ای در فضای سایبری در تاریخ 18/2/1391 در محل دانشگاه پيام نور استان مرکزی  برگزار گردید .

این سمینار یک روزه توسط اقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.