برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی ( Risk Assessing ) سطح 10

کارگاه  سه روزه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی  (Risk Assessing)سطح 10 مورخ 1392/01/28تا 1392/01/30در مرکز آموزش شبکه علمی غرب آسيا  برای برخی مديران و کارشناسان شرکت ارتعاشات صنعتي ايران ، شرکت سرمايه گذاری تجلي ، شرکت امداد خودرو ایران ، شرکت ملي نفت خيز جنوب و شررکت بهره برداری نفت و گاز مارون توسط مدرس این دوره آقای حيدر علی کورنگی برگزار گردید.