تربيت کودکان الکترونيکي تهران

راي اولين بار کودکان 8 تا 12 ساله تهران دوره آموزشي آشنايي با کامپيوتر و اينترنت سپري نمودند.

اين دوره که توسط شبکه علمي غرب آسيا برگزار مي گردد ، توسط کميسيون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفي رايانه اي تدوين گرديده و به تصويب هيئت مديره اين سازمان رسيده است .