تولید سامانه ارزیابی و رتبه بندی

مجری پروژه پیاده سازی و راه اندازی سامانه نرم افزاری شاخص های ارزیابی و رتبه بندی انفورماتیک شرکت های بیمه در سال١٣٩٧