دومين دوره يك روزه مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك سطح 12

در روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند 1388دومين دوره آموزشي يك روزه مقابله با هك و جاسوسي الكترونيك با حضور نمايندگاني از مرکز بين المللی علوم پيشرفته وعلوم محيطی،مرکز رشد واحدهای فناوری استان کرمان،شرکت طراحی مهندسی بهور، شرکت بين المللی کارآوران شرق، کانون زبان ايران،دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شرکت سايپا پرس، شرکت انتقال گاز اصفهان(منطقه دو عمليات انتقال گاز)، شرکت انتقال گاز مشهد منطقه چهار عمليات انتقال گاز)، شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانير، آموزشکده سماءدر سالن كنفرانس شبکه علمی غرب آسیا برگزار شد   .

اين دوره يك روزه كه تكرار هشتمين سمينار آموزشي شبكه علمي غرب آسيا بود توسط آقاي حيدر علي كورنگي تدريس گرديد.