دومين كارگاه آموزشي درجه سه مقابله با هك وجاسوسی الکترونیک

در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه مورخ هيجدهم، نوزدهم، بيستم آذر 1388 دومين كارگاه سه روزه درجه 3 آشنايي با هك و مقابله با آن برگزار گرديد.

مدرس اين كارگاه سه روزه جناب آقاي مهندس محمد مافي مي باشد.