دومين کارگاه آموزش مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک

در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 87/12/21 دومين کارگاه سه روزه آموزش درجه چهار هک و مقابله با آن در مرکز آموزش شبکه علمي و دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد و تا تاريخ 87/12/23 ادامه داشت.در اين کارگاه آموزشي که توسط آقاي مهندس مجيد داوري دولت آبادي  تدريس گرديد، علاقه مندان به مباحث امنيت شبکه با دستورات محيط ترمينال لينوکس و برخي از روش هاي اوليه هک و مقابله با آن آشنا شدند.