سمينار آموزش امنيت اطلاعات در شرکت برق منطقه ای باختر

به همت مديريت حراست، روابط عمومی و آموزش شرکت برق منطقه ای باختر سمينار آموزشی يک روزه امنيت اطلاعات و ارتباطات در مرکز آموزش اين شرکت برگزار شد.
در اين سمينار که بيش از 200 نفر از مديران و کارشناسان صنعت آب و برق استان مرکـزی از جمله مدير عامل محترم شرکـت برق منطقه ای باختـر، مدير عامل و معاونين محترم شرکت توزيع برق استان مرکزی، مدير عامل محترم

آب منطقه ای استان مرکزی، مديران دفاتر حراست صنعت آب و برق استان و … حضور داشتند در دو نوبت صبح ويژه کارشناسان و بعد از ظهر ويژه مديران با نحوه تهديدات سایبری، هک، جاسوسي الکترونيک و لزوم اهتمام به استقرار سيستم مديريت امنيـت اطلاعات (ISMS) آشنا شدند.
سمينار مزبور توسط آقای حيدر علي کورنگی  تدريس گردید.

شبکه علمي غرب آسيا و مجتمع فناوری هاي پيشرفته شهيد علم الهدي از تلاش بي شائبه جناب آقای مهندس کردی مدير عامل محترم، جناب آقای قيصري مدير محترم دفتر حراست، جناب آقای رستم پور مدير محترم دفتر روابط عمومی، جناب آقاي مهندس انصاری کارشناس محترم حفاظت فناوری اطلاعات و جناب آقای بغدادی مدير محترم دفتر آموزش شرکت برق منطقه ای باختر که در برگزاری سمينار مزبور و اهتمام به ارتقاء سطح امنیت در سیستم های اطلاعاتی سازمان متبوع متقبل گردیدند قدردانی می نماید.