سومين سمينار امنيت اطلاعات ذوب آهن

با هماهنگي مديران و کارشناسان محترم حراست و مديريت محترم آموزش و توسعه منابع انساني شرکت ذوب آهن اصفهان جناب آقاي رجايي و معاون محترم آن مرکز جناب آقاي مهندس فرحت و همچنين با پيگيري هاي جناب آقاي خان محمدي کارشناس محترم آموزش آن شرکت سومين دوره يک روزه آشنايي با سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) در تاريخ 1387/12/5 در شرکت ذوب آهن اصفهان برگزار گرديد و شرکت کنندگان در اين دوره در آزمون کتبي پايان دوره شرکت نمودند.

اين دوره در راستاي پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات شرکت ذوب آهن اصفهان مي باشد.

بر اساس توافق شبکه علمي غرب آسيا و شرکت ذوب آهن اصفهان 490 نفر از مديران و کارشناسان آن شرکت تا پايان اسفند 1387 در قالب هفت دوره يک روزه با ISMS و استانداردهاي ايزو 27001 و ايزو 27002 آشنا خواهند شد.