سومين كارگاه آموزشي درجه سه مقابله با هك و جاسوسی الکترونیک

كارگاه درجه سه آشنايي با هك و مقابله با آن كه در روزهاي چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه مورخ شانزدهم، هفدهم، هجدهم دي ماه 1388 در شبکه علمی غرب آسیا برگزار گرديد.

اين كار گاه سه روزه توسط مدرس آقاي مهندس حمد مافي تدريس گرديد.