سومين کارگاه آموزشي هک و مقابله با آن

در روزهاي نوزدهم ، بيستم و بيست و يکم فروردين ماه 88 سومين کارگاه سه روزه آموزشي درجه چهار هک و مقابله با آن در مرکز آموزش شبکه علمي و دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي برگزار گرديد.
مدرس اين دوره که با حضور هيجده نفر از مديران و کارشناسان فناوري اطلاعات بخش هاي دولتي و دانشگاهي برگزار شد،اقاي مهندس مجيد داوري دولت آبادي بودند.