سیزدهمین کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار


سیزدهمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه چهار شبکه علمی غرب آسیا آبان ماه 1389برگزار شد.

در اين دوره تعدادی از کارشناسان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق اولین دوره امنیت اطلاعات خود را سپری نمودند.

بخش اول اين دوره توسط آقای کورنگی و بخش ديگر توسط آقای مافي تدریس گردید.