ششمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه سه

ششمين کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک درجه سه شبکه علمی غرب آسیا   بر گزار شد. در اين دوره که از تاریخ 06/05/1389 لغایت 8/05/1389 به طول انجامید  تعدادی از کارشناسان محترم سازمان هاي و دانشگاه هاي دولتي دومين دوره امنيت اطلاعات خود را سپری نمودند.