كارگاه پنج روزه شبكه علمي ويژه سازمان بنادر و دريانوردي

كارگاه پنج روزه ويژه كارشناسان سازمان بنادر و كشتيراني ودريا نوردي در روزهاي دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه مورخ پنجم الي نهم بهمن ماه 1388 با عنوان هك و مقابله با آن درجه 3 در شبکه علمی غرب آسیا برگزار گرديد.

اين دوره که به صورت ويژه براي تعدادي از مديران و کارشناسان سازمان بنادر و كشتيراني و دريا نوردي برگزار شد، توسط آقاي مهندس محمد مافي  تدريس گرديد.