مجازی سازی

شبکه علمی غرب آسیا به مجازی سازی در سه حوزه زیر تسلط دارد:

الف- مجازی سازی بر اساس ESXi

ب- مجازی سازی بر اساس VirtualBox

ج- مجازی سازی بر اساس   Hyper-V

 با استفاده از هر یک از تکنولوژی های مزبور امکان ایجاد ماشین های مجازی و استفاده بهینه از سخت افزارها و مدیریت آسان منابع نرم افزاری مهیا خواهد شد.