مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک در دانشگاه بندر عباس

در روز پنجشنبه  مورخ هفدهم تیرماه 1389 کارگاه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک (بخش اول) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس برگزار شد.

دراین کارگاه که توسط آقای حیدر علی کورنگی مدیر شبکه علمی غرب آسیا تدریس گردید، حاضرین با نحوه مقابله با برخی روش ها و ابزارهای هک،.   

جاسوسی الکترونیک به صورت عملی آشنا شدند شبکه علمی غرب آسیا از معاون محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس جناب آقای دکتر دهقان و سرکار خانم مهندس فرح مدیر برگزاری دوره مزبور که در راستای ارتقاء سطح دانش امنیتی مدیران و کارشناسان استان هرمزگان تلاش مضاعف دارند قدردانی می نماید.