همكاري با انجمن انفورماتيك در زمينه امنيت اطلاعات

در روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم خرداد 1389سمينار مقابله با هك و جاسوسي الكترونيكي و آشنايي با استانداردهاي امنيت اطلاعات در سالن همايش هاي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران برگزار شد.

در اين سمينار كه به همت انجمن انفورماتيك ايران و با تلاش هاي بي شائبه جناب آقاي ابراهيم نقيب زاده مشايخ ( رئيس محترم هيئت مديره انجمن ) برگزار گرديد، آقاي حيدرعلي كورنگي مدير شبكه علمي غرب آسيا حاضرين را با برخي ابزارها و روش هاي هك و جاسوسي الكترونيك، نحوه مقابله با آن و استاندارد هاي سيستم مديريت امنيت اطلاعات آشنا نمود و در پايان به سوالات امنيتي مخاطبين پاسخ گفت. 

شبكه علمي غرب آسيا از اهتمام انجمن انفورماتيك ايران و سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران به ارتقاء سطح امنيت اطلاعات كشور قدرداني نمود و از مديران اين دو مجموعه تشكر مي نمايد.