پنجمين کارگاه آموزشی درجه سه مقابله با هک و جاسوسی الکترونیک

پنجمين كارگاه آموزشي درجه سه هك ومقابله با آن در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه مرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه در شبکه علمی غرب آسیا برگزار گرديد.