پنجمين کارگاه مقابله با هک درجه4

در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ اول تا سوم مهرماه 88 کارگاه آموزشي سه روزه درجه چهار آشنايي با هک و مقابله با آن در مرکز آموزش شبکه علمي غرب آسيا برگزار شد.

مهم ترين هدف شبکه علمی غرب آسیا از برگزاري دوره هاي مقابله با هک، انتقال آخرين دست آوردهاي دانش فني امنيت

 

 اطلاعات به متخصصين داخلي و شناسايي نخبگان امنيت اطلاعات به منظور بهره مندي از توانايي هاي تخصصي آنان در راستاي تشکيل بزرگترين و کارآمدترين تيم امنيتي فضاي سايبر و سيستم هاي اطلاعاتي در تقابل با مهاجمين الکترونيکي مي باشد.

 

در اين کارگاه سه روزه که توسط آقاي مهندس محمد مافي تدريس گرديد، تعدادي از مديران و کارشناسان بخش هاي دولتي حضور يافته و با نحوه مقابله با هک درجه چهار آشنا شدند.