چهارمين سمينار امنيت اطلاعات ذوب آهن

چهارمين سمينار آموزشي سيستم مديريت امنيت اطلاعات ويژه مديران و کارشناسان شرکت ذوب آهن اصفهان در روزهاي دهم، يازدهم، دوازهم و سيزدهم اسفندماه 1387 برگزار شد.

در اين دوره دهها نفر از مديران و کارشناسان آن شرکت با مخاطرات ناشي از حملات هکري و جاسوسي الکترونيکي آشنا شدند و راههاي مقابله با آن را فرا گرفتند.

آقاي حيدرعلي کورنگي مدرس اين دوره و مدير شبکه علمي غرب آسيا برگزاري دوره هاي مشابه را در بخش هاي صنعتي، بخشي از طرح پدافند غير عامل و اجراي منويات مقام معظم رهبري مدظله عنوان نمود.