چهارمين كارگاه آموزشي درجه سه مقابله با هك و جاسوسی الکترونیک

چهارمين كارگاه آموزشي درجه سه هك ومقابله با آن در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه مورخ پنجم، ششم، هفتم اسفند  درشبکه علمی غرب آسیا برگزار گرديد.

اين كارگاه سه روزه توسط مدرس جناب آقاي مهندس محمد مافي تدريس گرديد.