چهارمين کارگاه آموزشي هک و مقابله با آن

در روزهاي نهم ، دهم و يازدهم ارديبهشت ماه88 چهارمين دوره سه روزه آموزش درجه چهار هک و مقابله با آن در نمايندگي ميدان فردوسي شبکه علمي غرب آسيا (مرکز آموزش منظومه) برگزار گرديد.
اين دوره سه روزه که به همت جناب آقاي مهندس يوسف صفايي مدير محترم مرکز آموزش منظومه برگزار شد توسط آقاي مهندس مجيد داوري دولت آبادي تدريس گرديد.

در اين کارگاه سه روزه 16 نفر از مديران وکارشناسان فناوري اطلاعات بخش هاي دولتي و دانشگاهي حضور داشتند.