کمیته فنی بازرگانی voip

عضویت در کمیته فنی بازرگانی در مناقصه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم IP تلفنی ساختمان جدید بیمه مرکزی ج.ا.ا در سال 1392