کمیته فنی و بازرگانی دیتاسنتر

عضویت در کمیته فنی بازرگانی در مناقصه های مرتبط با پروژه های مرکز داده ساختمان پارس بیمه مرکزی ج.ا.ا در سال 1390