گردهمايي رده های متناظر حفاظت اسناد و IT بنادر کشور

موفقیت چشمگیر کارشناسان جنگ الکترونيک در خصوص هواپيماي RQ-170،آخرین تهديدات امنيـت اطلاعات را تشريح نموده و به سوالات حاضرين پاسخ گفت.