کمیته فنی بازرگانی voip

عضویت در کمیته فنی بازرگانی در مناقصه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم IP تلفنی ساختمان جدید بیمه مرکزی ج.ا.ا در سال 1392

امنیت در سنهاب

مجری پروژه بررسی میزان انحراف معیار از اصول مهندسی امنیت نرم افزار در سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) و راه کارهای ارتقای ضریب اطمینان و اعتماد به این سامانه در کلیه سرورهای متعلق به بیمه مرکزی ج.ا.ا در سال ١٣٩٦

ISMS

مجری پروژه ارائه خدمات مشاوره، طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در بيمه مركزي ج.ا.ا در سال ١٣٩٨

همکاری آموزشی

همکار بیمه مرکزی ج.ا.ا در برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آخرین تهدیدات امنیتی فضای سایبر و راه کارهای مقابله در سال ١٣٩٦

شورای راهبردی

عضویت در شورای راهبری فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت بیمه مرکزی ج.ا.ا در سال های 1390 تا 1392