(تست نفوذپذیری)

یکی از راهکارهای شناسایی مخاطرات شبکه های کامپيوتری و مخابراتی اجرای تست نفوذ پذیری (Penetration Test)می باشد.

شبکه علمی غرب آسیا پروژه هاي تست نفوذ پذيري بخش های دولتی، صنعتی، دانشگاهی و بازرگانی را بر اساس استانداردهای OWASP و سایر مراجع معتبر بین المللی اجرا می نماید.